Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť Grand Automotive Central Europe Kft. (1124 Budapešť, Csörsz u. 49-51., e-mail: ochranaudajov@nissan.sk (ďalej len „GACE”, "naša spoločnosť" alebo "my" vrátane všetkých skloňovaných foriem).

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov je potrebné a odôvodnené nasledujúcimi účelmi:

1 Administrácia spojená s kúpou nového vozidla: V prípade, ak kontaktujete nášho dealera za účelom kúpy nového motorového vozidla, Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy a plnenie vyplývajúcich povinností, súvisiacu administráciu a potrebné udržiavanie kontaktu so zákazníkom.

2 Záručné nároky, zodpovednosť za vady, vysporiadanie nárokov z uplatnených reklamácií: Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo záručných nárokov, reklamácií a zodpovednosti za vady, zakotvených v platných právnych predpisoch, resp. v prípade zákazníkov dealera - fyzických osôb, na základe nášho oprávneného záujmu evidovať tieto záručné nároky, reklamácie a nároky zo zodpovednosti za vady.

3 Zákaznícka podpora: Ak nás kontaktujete, Vaše osobné údaje nám umožňujú odpovedať na Vaše prípadné otázky, vybaviť Vaše prípadné žiadosti, nároky alebo sťažnosti, a prostredníctvom týchto údajov Vám zabezpečujeme prístup k našim zákazníckym službám a identifikujeme Vás s týmto účelom. Na spracovaní Vašich osobných údajov má prevádzkovateľ oprávnený záujem pre uspokojenie Vašich používateľských a zákazníckych požiadaviek, pre vybavovanie a urovnanie Vašich prípadných sťažností, a ďalej pre podanie, uplatnenie a ochranu súvisiacich právnych nárokov. Vaša žiadosť je zaznamenaná, ak ste v tejto súvislosti vyjadrili svoj súhlas. Podrobnosti ohľadom pravidiel spracúvania osobných údajov v súvislosti so zákazníckou podporou nájdete v Informačnom memorande ochrany osobných údajov Zákazníckeho centra spoločnosti Nissan sprístupnenej na webstránke: https://www.nissan.sk/pravne-informacie/ochrana-sukromia.html

4 Priamy predaj / Direct marketing: V prípade, ak s tým vyjadríte svoj súhlas, za účelom reklamy, propagácie a budovania značky Vám poskytneme prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky, informácie o našich produktoch, službách, organizovaných podujatiach, aktuálnych zľavách, ktoré je možné uplatniť.

5 Meranie spokojnosti zákazníkov: V prípade, ak s tým vyjadríte svoj súhlas, prostredníctvom e-mailu Vám pošleme materiály slúžiace na meranie spokojnosti zákazníkov, v záujme neustáleho vývoja našich produktov a služieb.

6 Osvedčenie o zhode - COC (Certificate of Comformity): Máme oprávnený záujem na tom, aby proces osvedčovania zhody vozidiel a ich súčiastok prebiehal vhodným spôsobom.

7 Administrácia súvisiaca so servisom: Ak využívate služby našich autorizovaných servisov, spracúvame Vaše osobné údaje v záujme vedenia súvisiacej administrácie na základe nášho oprávneného záujmu, resp. ak uzavriete servisnú zmluvu bezprostredne s nami, Vaše potrebné osobné údaje spracúvame v záujme splnenia našich zmluvných povinností.

8 Meranie spokojnosti zákazníkov servisu: V prípade, ak s tým vyjadríte svoj súhlas, prostredníctvom e-mailu Vám pošleme materiály slúžiace na meranie spokojnosti zákazníkov servisu, v záujme neustáleho vývoja servisných služieb ponúkaných prostredníctvom našich autorizovaných servisov.

9 Organizácia testovacej jazdy: Ak plánujete využiť naše služby testovacích jázd, na základe Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje za účelom organizácie testovacej jazdy.

10 Stiahnutie vozidiel z trhu: Vaša bezpečnosť je pre nás veľmi dôležitá, a preto neustále monitorujeme súlad našich produktov s podmienkami stanovenými platnými právnymi predpismi. V prípade, ak zistíme, že určitý produkt tieto podmienky nespĺňa, v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z právneho predpisu Vám poskytneme potrebné informácie.

11 Kontrola plnenia zmluvných povinností: Kontrola plnenia zmlúv, ktoré sme s Vami uzavreli, najmä dodržiavanie podmienok poskytovania zliav zákazníkom, je náš oprávnený záujem.

12 Splnenie žiadosti súdu alebo iného orgánu verejnej moci: Poskytovanie informácií v súvislosti s predmetom žiadosti súdov a iných orgánov verejnej moci - teda potenciálne aj v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi - je našou zákonnou povinnosťou.

13 Sociálne média: Je v našom oprávnenom záujme vybavovať Vaše sťažnosti a vyriešiť (technické, alebo iné) problémy, na ktoré upozorníte prostredníctvom sociálnych médií, a v rámci týchto činností spracúvame Vaše osobné údaje.
 

Príjemca/ Príjemcovia prenosu osobných údajov

V rámci organizačnej štruktúry našej spoločnosti, prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne vybraní zamestnanci na základe opodstatnenej potreby informovanosti ("need to know basis").V prípade potreby Vaše údaje sú poskytnuté aj iným členom skupiny spoločností Nissan, tretím osobám (obchodným partnerom, poskytovateľom služieb), vrátane štátnych orgánov, súdov na základe právnych predpisov, ďalej externých poradcov a podobných subjektov. Vaše osobné údaje sú poskytnuté príjemcom v rámci aj mimo Európskej únie (EU). Prenos mimo EU vykonávame výlučne s primeranými zárukami v záujme ochrany bezpečnosti údajov.

 

Vaše práva, najmä právo namietať

Máte právo žiadať poskytnutie informácií v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo na ich opravu, v určitom rozsahu na ich vymazanie, ďalej máte právo žiadať kópiu týchto údajov a čiastočne máte právo žiadať obmedzenie ich spracúvania.
MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ALE JE MOŽNÉ, ŽE V TAKOM PRÍPADE VÁM NEBUDEME MÔCŤ ZABEZPEČIŤ POSKYTOVANIE NAŠICH SLUŽIEB.

 

Úplné znenie informačného memoranda

Podrobnejšie informácie nájdete v plnom znení Grand Automotive - Informačné memorandum ochrany osobných údajov, ktoré je k dispozícii tu: https://www.nissan.sk/pravne-informacie/ochrana-sukromia.html
Dátum poslednej aktualizácie: 08. december 2021, v.2.0