Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť Grand Automotive Central Europe Kft. (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., e-mail: adatvedelem@nissan.hu) v zastúpení ktorej, ako sprostredkovateľ vystupuje Grand Automotive Central Europe Kft., organizačná zložka Slovensko (Mudroňova 51, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, e-mail: zakaznickapodpora@nissan.sk ("naša spoločnosť" alebo "my" vrátane všetkých skloňovaných foriem).

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov je potrebné a odôvodnené za účelom zabezpečenia zákazníckych služieb pre Vás, podľa nasledujúcich bodov:

1.      Zákaznícka podpora: Ak nás kontaktujete, Vaše osobné údaje nám umožňujú odpovedať na Vaše prípadné otázky, vybaviť Vaše prípadné žiadosti, nároky alebo sťažnosti, a prostredníctvom týchto údajov Vám zabezpečujeme prístup k našim zákazníckym službám a identifikujeme Vás s týmto účelom. Na spracovaní Vašich osobných údajov má prevádzkovateľ oprávnený záujem pre uspokojenie Vašich používateľských a zákazníckych požiadaviek, pre vybavovanie a urovnanie Vašich prípadných sťažností, a ďalej pre podanie, uplatnenie a ochranu súvisiacich právnych nárokov.

2.      Nahrávanie telefonických hovorov: Ak nás kontaktujete cez našu zákaznícku linku, prijatý hovor je - v prípade Vášho súhlasu - nahrávaný. Ak s vyhotovením zvukového záznamu nesúhlasíte, môžete sa na nás obrátiť aj písomne, cez e-mailovú adresu zakaznickapodpora@nissan.sk.

 

Príjemca/ Príjemcovia  prenosu osobných údajov

V rámci organizačnej štruktúry našej spoločnosti, prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne zamestnanci, ktorí vybavujú zákaznícke požiadavky a sťažnosti. V prípade potreby Vaše osobné údaje sú sprístupnené aj príslušnému autorizovanému predajcovi NISSAN, ktorý je v sťažnosti, alebo požiadavke označený. Ďalej v prípade sťažnosti technického charakteru osobné údaje sú sprístupnené aj spoločnosti Nissan Automotive Europe S.A.S. (Francúzsko), alebo jej pridruženým spoločnostiam. V prípade, ak je potrebný prenos Vašich osobných údajov mimo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), takýto prenos vykonávame výlučne s primeranými zárukami v záujme ochrany bezpečnosti údajov.  

 

Vaše práva, najmä právo namietať

Máte právo žiadať poskytnutie informácií v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo na ich opravu, v určitom rozsahu na ich vymazanie, ďalej máte právo žiadať kópiu týchto údajov a čiastočne máte právo žiadať obmedzenie ich spracúvania.

MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ALE JE MOŽNÉ, ŽE V TAKOM PRÍPADE VÁM NEBUDEME MÔCŤ ZABEZPEČIŤ POSKYTOVANIE NAŠICH SLUŽIEB.

 

Úplné znenie informačného memoranda

Ďalšie informácie nájdete v: Informačné memorandum ochrany osobných údajov (úplné znenie)

Dátum poslednej aktualizácie: 15. január 2020, v.1.0